bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
8. Kwiecie 2020

Rekrutacja 2020/2021

 

Dokumenty do pobrania (format *.pdf) 

Dokumenty do pobrania (format *.doc) 

KOMUNIKAT NR 2

 

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZU OIATY

W I蔜OCHWICACH W SPRAWIE KRYTERIÓW I TERMINÓW POST蔖OWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST蔖OWANIA UZUPEIAJEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021, A TAK疎 TERMINÓW SKDANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW SPORTOWYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW DWUJ蔤YCZNYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH

 

KRYTERIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJE ICH SPEIENIE WYNIKAJE Z ART.133, UST. 2 i 3 USTAWY PRAWO OIATOWE OBOWIUJE W POST蔖OWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNEJ
SZKO PODSTAWOWEJ

OKREONE UCHWA! NR XXXVII/309/17 RADY MIEJSKIEJ
W I蔜OCHWICACH Z DNIA 31 MAJA 2017 R.

 

Kryteria obowi眤uj眂e w post阷owaniu rekrutacyjnym do publicznej szko硑 podstawowej przy przyj阠iu kandydatów zamieszka硑ch poza obwodem wraz z odpowiadaj眂 im liczb punktów oraz dokumentami niezb阣nymi do ich potwierdzenia.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przeliczania punktów

Dokumenty niezb阣ne do potwierdzenia kryterium

1.

Do szko硑 ucz阺zcza rodze駍two kandydata.

25 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyj阠ie dziecka do szko硑.

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje si w obwodzie szko硑.

20 punktów

Za秝iadczenie z zak砤du pracy o miejscu zatrudnienia, w przypadku samozatrudnienia o秝iadczenie o prowadzeniu dzia砤lno禼i gospodarczej.

3.

Inni opiekunowie kandydata zamieszkuj
w obwodzie szko硑.

15 punktów

O秝iadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania innych opiekunów.

4.

Kandydat posiada orzeczenie

o potrzebie  kszta砪enia specjalnego.

10 punktów

Aktualne orzeczenie o potrzebie kszta砪enia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn.

5.

Rodzic kandydata jest absolwentem szko硑.

5 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyj阠ie dziecka do szko硑.

 

 

TERMINY POST蔖OWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST蔖OWANIA UZUPEIAJEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021, A TAK疎 TERMINY SKDANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW SPORTOWYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW DWUJ蔤YCZNYCH  SZKÓ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynno禼i

Terminy

Post阷owanie rekrutacyjne

Post阷owanie uzupe硁iaj眂e

1.

Zg砤szanie dzieci zamieszka硑ch
w obwodzie szko硑 podstawowej.

od 02.03.2020 r.           do 30.04.2020 r.

-----------------------

2.

Z硂縠nie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyj阠ie do szko硑 podstawowej wraz z dokumentami potwierdzaj眂ymi spe硁ianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 02.03.2020 r.           do 30.04.2020 r.

 

od 08.07.2020 r.

do 13.07.2020 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawno禼i fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o秝iatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pó糿. zm.).

Dotyczy kandydatów ubiegaj眂ych si o przyj阠ie  do oddzia硊 sportowego.

Uwaga.

Do próby sprawno禼i fizycznej przyst阷uj ci kandydaci, którzy posiadaj bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

od 04.05.2020 r.           do 14.05.2020 r.

 

od 15.07.2020 r.

do 17.07.2020 r.

4.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji j陑ykowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o秝iatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z pó糿. zm.).

Dotyczy kandydatów ubiegaj眂ych si o przyj阠ie  do oddzia硊 dwuj陑ycznego klasy VII szko硑 podstawowej.

od 04.05.2020 r.           do 14.05.2020 r.

od 15.07.2020 r.

do 17.07.2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wniosków o przyj阠ie do szko硑 podstawowej i dokumentów potwierdzaj眂ych spe硁ianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 15.05.2020 r.

do 18.05.2020 r.

 

20.07.2020 r

6.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25.05.2020 r.

21.07.2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj阠ia w postaci pisemnego o秝iadczenia.

od 25.05.2020 r.           do 01.06.2020 r.

od 21.07.2020 r.

do 24.07.2020 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydatów przyj阾ych i kandydatów nieprzyj阾ych.

10.06.2020 r.

27 lipca 2020 r.

9.

Sk砤danie wniosków o sporz眃zenie  uzasadnienia odmowy przyj阠ia, przygotowanie i wydanie uzasadnie odmowy przyj阠ia, sk砤danie do dyrektora odwo砤 od rozstrzygni阠ia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygni阠ie przez dyrektora odwo砤nia od rozstrzygni阠ia komisji rekrutacyjnej.

W terminie okre秎onym w art. 158 ust. 6 - 10 ustawy Prawo o秝iatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.  1148 z pó糿. zm.) 

 

 

 

 


 

1. Kwiecie 2020

 

Z g酬bokim 縜lem przyj阬i秏y wiadomo舵 o 秏ierci Pani Miros砤wy Wac砤wczyk, naszego emerytowanego sekretarza szko硑. Pani Miros砤wa Wac砤wczyk by砤 zwi眤ana z nasz placówk od 1987 r. Zawsze by砤 niezwykle ciep潮, taktown i mi潮 osob, cenion i szanowan w naszym 秗odowisku. Czujemy smutek i pustk.


Sk砤damy wyrazy najszczerszego wspó砪zucia M昕owi Romanowi Wac砤wczykowi, Córce, Wnukom i ca砮j pogr笨onej w 縜硂bie Rodzinie.

Mirko, na zawsze pozostaniesz w naszej pami阠i! ??

Dyrekcja, Pedagodzy i Pracownicy administracji,
Szko硑 Podstawowej nr 2 w i阾och硂wicach

 

1. Kwiecie 2020


Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Nauczyciele b阣 przesy砤 za pomoc LIbrusa informacje nt zada edukacyjnych do wykonania w domu. Nale縴 uwa縩ie czyta instrukcje - nauczyciele b阣 okre秎a form i czas ich realizacji oraz sprawdzenia. W razie w眛pliwo禼i pozostajemy do dyspozycji. Powodzenia!

 

WA疦E:

 

Ka縟y Rodzic otrzyma zestaw do logowania dla Rodzica i Ucznia od Wychowawcy klasy. Uczniowie klas 4-8 maj obowi眤ek codziennego logowania si na Librusa. Uczniowie klas 2-3 powinni by do tego ju zach阠ani i ze wsparciem Rodziców podejmowa podstawowe dzia砤nia, aby przygotowa si do samodzielnej pracy na Librusie w klasach starszych.

 

Bardzo prosz, aby w obecnej sytuacji Rodzice m硂dszych Uczniów pomogli dzieciom logowa si na konto ucznia w celu wykonania zada zleconych przez nauczyciela. Wychowawcy m硂dszych klas oraz nauczyciele klas 4-8 mog te zaproponowa wspó硃rac z wykorzystaniem innych 秗odków komunikacyjnych oraz platform edukacyjnych.

 

W razie zgubienia has砤 dost阷u do konta Rodzica/Ucznia prosz pisa na adres administratora: librussp2@gmail.com z pro禸 o przes砤nie nowego (nale縴 poda imi, nazwisko, klas ucznia oraz informacj dla kogo ma by has硂). Login pozostaje bez zmian i jest taki sam jak dla rodzica i ucznia (w uczniowskim jest dodatkowo na ko馽u jest litera u).

 

Grafik obowi眤ukacy od 18.03 uwzgl阣niaj眂y wszystkie przedmioty:

 

 

 

 

 

 

 

 

Równocze秐ie przypominam o ograniczeniu kontaktów z rówie秐ikami i unikania du縴ch skupisk ludzi

(galerie handlowe, boiska, place zabaw).

 

A.Cupok-Kokoszka

Wicedyrektor SP2 w i阾och硂wicach

 

 

 

Poni縠j za潮czony list Ministerstwa skierowany do Pa駍twa.


”Rodzicu,
- ze wzgl阣u na bezpiecze駍two zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zaj阠ia zostan zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szko砤ch podstawowych 12 i 13 marca br. b阣 jeszcze prowadzone dzia砤nia opieku馽ze;
- zach阠aj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie b阣zie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodr阠zniki.pl. udost阷nia szereg materiaów edukacyjnych, które pozwalaj uzupe硁i, ugruntowa i poszerzy wiedz. Dost阷 do tych zasobów jest bezp砤tny;
- je秎i masz dziecko w wieku do 8 lat, przys硊guje Ci zasi砮k opieku馽zy do 14 dni. Szczegó硂we informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przeka osobom, które b阣 opiekowa si Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotycz眂e bezpiecze駍twa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto禼i pomieszcze, w których przebywasz;
- 秎ed na bie勘co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesy砤ne przez dyrektora szko硑.

Jak si zabezpieczy przed koronawirusem?
Cz阺to myj r阠e przy u縴ciu myd砤 i wody.
Przy kas砤niu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odleg硂禼i od osób, które kaszl i kichaj.

Osoby wracaj眂e z regionów zara縪nych koronawirusem powinny powiadomi o tym telefonicznie stacj sanitarno-epidemiologiczn lub zg硂si…


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl