bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
29. Kwiecie 2021

24. Kwiecie 2021

 

Kolejna klasa sportowa w SP2!

 

 

 

 

 

Link do video z udzia砮m naszych Sportowców :

 

Siatkówka w naszym mie禼i nieod潮cznie kojarzy si ze 秝i阾och硂wick Szko潮 Podstawow nr 2. Od lat w szkole organizowane s miejskie i rejonowe zawody w pi砪e siatkowej i mini siatkówce, oraz, dla doros硑ch mi硂秐ików tego sportu, coroczny Turniej o Puchar Prezydenta Miasta i阾och硂wice. Kolejne pokolenia m硂dych siatkarzy ucz si i trenuj w murach SP2.

 

 

Aktualnie w szkole dzia砤j trzy oddzia硑 sportowe, a od wrze秐ia planowane jest otwarcie kolejnego. Wszystkich uczniów klas trzecich, którzy chcieliby 潮czy uprawianie siatkówki z wysokim poziomem nauczania, zapraszamy do naszej klasy sportowej – mówi dyrektor SP2, pan Marek Reich.

 

 

Uczniowie realizuj 6 godzin treningowych, które uj阾e s w planie lekcji. 1czenie uprawiania sportu oraz obowi眤ków szkolnych uczy dobrej organizacji i sumienno禼i, wa縩e s tak縠 prozdrowotne aspekty aktywnego trybu 縴cia – dodaje pan dyrektor. Uczniowie klas sportowych latem uczestnicz w sportowych obozach siatkarskich, najcz甓ciej nad morzem. Wa縩e jest tak縠 uczestnictwo w sportowej rywalizacji, która kszta硉uje charakter i uczy d笨enia do celu – wspomina dyrektor Reich.

 

 

W tym celu, wspólnie z rodzicami, powo砤li秏y Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka i阾och硂wice” - t硊maczy. Ju w przysz硑m sezonie planowany jest udzia m硂dych zawodników w rozgrywkach ligowych. Szko砤 Podstawowa nr 2 posiada tak縠 dobr baz treningow oraz do秝iadczon kadr trenersk. Jestem przekonany, 縠 rozpocz阠ie nauki w klasie sportowej to dobry wybór – podsumowuje pan dyrektor.

 

 

 

Zapisy w sekretariacie szko硑 trwaj do 7 maja 2021. Test sprawno禼iowy dla kandydatów odb阣zie si 13 maja, od godziny 16:00.

 

 

 

24. Kwiecie 2021

Szóstoklasisto!

Do you speak English?

 

Od wrze秐ia 秝i阾och硂wicka Szko砤 Podstawowa nr 2 planuje uruchomienie klasy siódmej dwuj陑ycznej. Oprócz dodatkowych trzech godzin j陑yka angielskiego, uczniowie b阣 realizowa elementy wybranych przedmiotów w j陑yku obcym. B阣 to historia, geografia i wychowanie fizyczne. Planowane jest tak縠 realizowanie projektów, w ramach programu Etwinning, oraz, w miar pandemicznych mo縧iwo禼i, zorganizowanie wymiany uczniowskiej i wycieczek do krajów angloj陑ycznych. Ubiegamy si o obj阠ie naszej klasy patronatem przez Uniwersytet 眘ki, co stworzy硂by mo縧iwo舵 nawi眤ania kontaktu z zagranicznymi studentami wydzia硊 filologicznego, oraz uczestnictwa w otwartych zaj阠iach i  wyk砤dach, organizowanych na Uniwersytecie – t硊maczy dyrektor SP2, pan Marek Reich.

 

 

Uczenie si w klasie dwuj陑ycznej to odej禼ie od stereotypowej nauki, która ko馽zy si na zamkni阠iu po lekcji podr阠znika, tylko ci眊硑 kontakt z 縴wym j陑ykiem, kultur i zwyczajami krajów angloj陑ycznych – dodaje pan dyrektor. Warto doda, 縠 absolwenci b阣 mieli szans kontynuowa nauk w klasie dwuj陑ycznej, w I Liceum Ogólnokszta砪眂ym im. Jana Kochanowskiego w i阾och硂wicach. Zak砤damy wspó硃rac z uczniami klasy dwuj陑ycznej i realizowanie wspólnych, ciekawych projektów – wspomina dyrektor Reich. 

 

 

Ch阾ni do nauki w klasie dwuj陑ycznej musz do 7 maja 2021 z硂縴 stosowne dokumenty w sekretariacie szko硑, a 11 maja przyst眕i do testu kompetencji j陑ykowych. Zapraszamy wszystkich ch阾nych szóstoklasistów, nie nale縴 si obawia, pami阾ajmy, 縠 dobra znajomo舵 j陑yka obcego to przepustka do lepszej przysz硂禼i – podkre秎a pan dyrektor.

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl