bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
16. Luty 2020

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki na zaj阠ia otwarte do naszej szko硑. Szczegó硑 na plakacie.

 

9. Luty 2020

Rekrutacja 2020/2021

Dokumenty do pobrania 

KOMUNIKAT NR 2

 

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZU OIATY

W I蔜OCHWICACH W SPRAWIE KRYTERIÓW I TERMINÓW POST蔖OWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST蔖OWANIA UZUPEIAJEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021, A TAK疎 TERMINÓW SKDANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW SPORTOWYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW DWUJ蔤YCZNYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH

 

KRYTERIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJE ICH SPEIENIE WYNIKAJE Z ART.133, UST. 2 i 3 USTAWY PRAWO OIATOWE OBOWIUJE W POST蔖OWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNEJ
SZKO PODSTAWOWEJ

OKREONE UCHWA! NR XXXVII/309/17 RADY MIEJSKIEJ
W I蔜OCHWICACH Z DNIA 31 MAJA 2017 R.

 

Kryteria obowi眤uj眂e w post阷owaniu rekrutacyjnym do publicznej szko硑 podstawowej przy przyj阠iu kandydatów zamieszka硑ch poza obwodem wraz z odpowiadaj眂 im liczb punktów oraz dokumentami niezb阣nymi do ich potwierdzenia.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przeliczania punktów

Dokumenty niezb阣ne do potwierdzenia kryterium

1.

Do szko硑 ucz阺zcza rodze駍two kandydata.

25 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyj阠ie dziecka do szko硑.

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje si w obwodzie szko硑.

20 punktów

Za秝iadczenie z zak砤du pracy o miejscu zatrudnienia, w przypadku samozatrudnienia o秝iadczenie o prowadzeniu dzia砤lno禼i gospodarczej.

3.

Inni opiekunowie kandydata zamieszkuj
w obwodzie szko硑.

15 punktów

O秝iadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania innych opiekunów.

4.

Kandydat posiada orzeczenie

o potrzebie  kszta砪enia specjalnego.

10 punktów

Aktualne orzeczenie o potrzebie kszta砪enia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn.

5.

Rodzic kandydata jest absolwentem szko硑.

5 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyj阠ie dziecka do szko硑.

 

 

TERMINY POST蔖OWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST蔖OWANIA UZUPEIAJEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021, A TAK疎 TERMINY SKDANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW SPORTOWYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW DWUJ蔤YCZNYCH  SZKÓ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynno禼i

Terminy

Post阷owanie rekrutacyjne

Post阷owanie uzupe硁iaj眂e

1.

Zg砤szanie dzieci zamieszka硑ch
w obwodzie szko硑 podstawowej.

od 02.03.2020 r.           do 30.04.2020 r.

-----------------------

2.

Z硂縠nie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyj阠ie do szko硑 podstawowej wraz z dokumentami potwierdzaj眂ymi spe硁ianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 02.03.2020 r.           do 30.04.2020 r.

 

od 08.07.2020 r.

do 13.07.2020 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawno禼i fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o秝iatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pó糿. zm.).

Dotyczy kandydatów ubiegaj眂ych si o przyj阠ie  do oddzia硊 sportowego.

Uwaga.

Do próby sprawno禼i fizycznej przyst阷uj ci kandydaci, którzy posiadaj bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

od 04.05.2020 r.           do 14.05.2020 r.

 

od 15.07.2020 r.

do 17.07.2020 r.

4.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji j陑ykowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o秝iatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z pó糿. zm.).

Dotyczy kandydatów ubiegaj眂ych si o przyj阠ie  do oddzia硊 dwuj陑ycznego klasy VII szko硑 podstawowej.

od 04.05.2020 r.           do 14.05.2020 r.

od 15.07.2020 r.

do 17.07.2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wniosków o przyj阠ie do szko硑 podstawowej i dokumentów potwierdzaj眂ych spe硁ianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 15.05.2020 r.

do 18.05.2020 r.

 

20.07.2020 r

6.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25.05.2020 r.

21.07.2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj阠ia w postaci pisemnego o秝iadczenia.

od 25.05.2020 r.           do 01.06.2020 r.

od 21.07.2020 r.

do 24.07.2020 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydatów przyj阾ych i kandydatów nieprzyj阾ych.

10.06.2020 r.

27 lipca 2020 r.

9.

Sk砤danie wniosków o sporz眃zenie  uzasadnienia odmowy przyj阠ia, przygotowanie i wydanie uzasadnie odmowy przyj阠ia, sk砤danie do dyrektora odwo砤 od rozstrzygni阠ia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygni阠ie przez dyrektora odwo砤nia od rozstrzygni阠ia komisji rekrutacyjnej.

W terminie okre秎onym w art. 158 ust. 6 - 10 ustawy Prawo o秝iatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.  1148 z pó糿. zm.) 

 

 

 

 


 

1. Grudzie 2019


 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl