bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch
12. Kwiecie 2019

    
 


 Szanowni Rodzice!

 

W dniach 15-17.04.2019 r. w naszej szkole odbywa si b阣zie egzamin ósmoklasisty. W poniedzia砮k z j陑yka polskiego, we wtorek z matematyki, a w 秗od z j陑yka angielskiego. Uczniowie zdaj眂y egzamin maj stawi si w szkole ka縟ego dnia o godzinie 8:25. Obowi眤uje strój galowy. Przypominamy o legitymacji i czarnym d硊gopisie, a we wtorek dodatkowo o linijce. 


 

Dni egzaminów s dniami wolnymi od zaj赕 dydaktyczno-wychowawczych.


 

Ze wzgl阣u na trwaj眂y strajk nauczycieli prosimy rodziców o zapewnienie w dalszym ci眊u opieki dzieciom, jednocze秐ie dzi阫ujemy za wsparcie 
i zrozumienie.


 

Dyrektor Szko硑 Podstawowej nr 2 w i阾och硂wicach

 

 

Informacja MEN dla Rodziców w zwi眤ku ze strajkiem Nauczycieli

 

 

ZNP - list do Rodziców

 

 

 

W zwi眤ku z planowanym rozpocz阠iem z dniem 8 kwietnia 2019 r. wielodniowego strajku w naszej szkole, podczas którego nasi pracownicy nie b阣 prowadzi 縜dnych zaj赕, ani podejmowa obowi眤ków zwi眤anych z prac, zwracamy si z pro禸 o pozostawienie dzieci w domu i zapewnienie im opieki.


 

Zdajemy sobie spraw, 縠 nasz protest b阣zie wi眤a si z trudno禼iami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy o wyrozumia硂舵.


 

Protestujemy, bo zale縴 nam na przysz硂禼i edukacji.
 

Dyrekcja szko硑 oraz Rada Pedagogiczna
 
 
 
 

9. Marzec 2019
Dyrektor Szko硑 Podstawowej nr 2 w i阾och硂wicach
informuje, 縠 zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
odbywa si b阣 w dniach 01.03- 30.04.2019
zgodnie z zarz眃zeniem Dyrektora Miejskiego Zarz眃u O秝iaty.
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szko硑 podstawowej mog by przyj阠i do klasy I po przeprowadzeniu post阷owania rekrutacyjnego, je縠li  szko砤  dysponuje wolnymi miejscami. 
Zapisów b阣zie mo縩a dokona w sekretariacie szko硑 w godzinach 8.00 - 15.00, 
 
 
Druki dost阷ne w sekretariacie lub na stronie naszej placówki. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Do pobrania:
 

 

 

 

Podr阠zniki Szkolne 2018-2019

9. Luty 2019

 

 W ROKU SZKOLNYM 2018/19 WSZYSTKIE PODR蔆ZNIKI DLA KLAS 1- 8 S BEZPTNE

 


 ZA WYJKIEM : 

J蔤YKA NIEMIECKIEGO W KLASACH 2- 6

RELIGII – WE WSZYSTKICH KLASACH (1-8)

 

 

 

J蔤YK NIEMIECKI

Klasa

Tytu

Wydawnictwo

KLASA 2

„ICH UND DU 2” - podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zast眕i硂

PWN

KLASA 3

„ICH UND DU 3” - podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zast眕i硂

 

KLASA 4

„MACH MIT NEU 1” -podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

Halina Wachowska, Mieczys砤w Materniak

 

KLASA 5

KONTYNUACJA  - „MACH MIT NEU 1” -podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

+ drugi semestr „MACH MIT NEU 2”

autor: Halina Wachowska, Mieczys砤w Materniak

KLASA 6

kontynuacja : „DER DIE DAS NEU 5” - podr阠znik, 鎤iczenia.

Autor  Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zast眕i硂

 

RELIGIA

Klasa

Tytu

 

Wydawnictwo

KLASA 1

Jeste秏y w rodzinie Pana Jezusa

 

Tylko podr阠znik

 

 

Wydawnictwo Diecezyjne Sandomierz

KLASA 2

Kochamy Pana Jezusa

 

苭iczenia + podr阠znik

KLASA 3

Przyjmujemy Pana Jezusa

 

KLASA 4

Jestem Chrze禼ijaninem

 

Tylko podr阠znik

KLASA 5

Wierz w Boga

 

KLASA 6

Wierz w Ko禼i蟪

 

KLASA 7

Spotkanie ze s硂wem

 

KLASA 8

Aby nie usta w drodze

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl