bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch


Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Nauczyciele bd przesya za pomoc LIbrusa informacje nt zada edukacyjnych do wykonania w domu. Naley uwanie czyta instrukcje - nauczyciele bd okrela form i czas ich realizacji oraz sprawdzenia. W razie wtpliwoci pozostajemy do dyspozycji. Powodzenia!

 

WANE:

 

Kady Rodzic otrzyma zestaw do logowania dla Rodzica i Ucznia od Wychowawcy klasy. Uczniowie klas 4-8 maj obowizek codziennego logowania si na Librusa. Uczniowie klas 2-3 powinni by do tego ju zachcani i ze wsparciem Rodziców podejmowa podstawowe dziaania, aby przygotowa si do samodzielnej pracy na Librusie w klasach starszych.

 

Bardzo prosz, aby w obecnej sytuacji Rodzice modszych Uczniów pomogli dzieciom logowa si na konto ucznia w celu wykonania zada zleconych przez nauczyciela. Wychowawcy modszych klas oraz nauczyciele klas 4-8 mog te zaproponowa wspóprac z wykorzystaniem innych rodków komunikacyjnych oraz platform edukacyjnych.

 

W razie zgubienia hasa dostpu do konta Rodzica/Ucznia prosz pisa na adres administratora: librussp2@gmail.com z prob o przesanie nowego (naley poda imi, nazwisko, klas ucznia oraz informacj dla kogo ma by haso). Login pozostaje bez zmian i jest taki sam jak dla rodzica i ucznia (w uczniowskim jest dodatkowo na kocu jest litera u).

 

Grafik obowizukacy od 18.03 uwzgldniajcy wszystkie przedmioty:

 

 

 

 

 

 

 

 

Równoczenie przypominam o ograniczeniu kontaktów z rówienikami i unikania duych skupisk ludzi

(galerie handlowe, boiska, place zabaw).

 

A.Cupok-Kokoszka

Wicedyrektor SP2 w witochowicach

 

 

 

Poniej zaczony list Ministerstwa skierowany do Pastwa.


”Rodzicu,
- ze wzgldu na bezpieczestwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajcia zostan zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkoach podstawowych 12 i 13 marca br. bd jeszcze prowadzone dziaania opiekucze;
- zachcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie bdzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodrczniki.pl. udostpnia szereg materiaów edukacyjnych, które pozwalaj uzupeni, ugruntowa i poszerzy wiedz. Dostp do tych zasobów jest bezpatny;
- jeli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysuguje Ci zasiek opiekuczy do 14 dni. Szczegóowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przeka osobom, które bd opiekowa si Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczce bezpieczestwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystoci pomieszcze, w których przebywasz;
- led na bieco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyane przez dyrektora szkoy.

Jak si zabezpieczy przed koronawirusem?
Czsto myj rce przy uyciu myda i wody.
Przy kasaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odlegoci od osób, które kaszl i kichaj.

Osoby wracajce z regionów zaraonych koronawirusem powinny powiadomi o tym telefonicznie stacj sanitarno-epidemiologiczn lub zgosi si do oddziau obserwacyjno-zakanego. Wicej informacji dotyczcych koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwo pod numer 800 190 590!

Bezpatna infolinia NFZ jest czynna ca dob, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformuj Ci, co zrobi, by otrzyma pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej"


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl