bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

Informujemy, e nasza szkoa bierze udzia w programie „Owoce w szkole”. Program finansowany jest ze rodków pochodzcych z budetu UE (75%) oraz rodków pochodzcych z budetu krajowego (25%). W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkó podstawowych. Gównym celem programu jest trwaa zmiana nawyków ywieniowych dzieci poprzez zwikszenie udziau owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odywiania poprzez dziaania towarzyszce o charakterze edukacyjnym realizowane w szkoach podstawowych.


W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostpniane s owoce i warzywa przygotowane do bezporedniego spoycia, wystarczajco rozwinite, dojrzae, zdrowe dwa razy w tygodniu. S to zwykle: jabka, gruszki, marchew, sodka papryka, sok owocowy lub warzywny.


Udzia w programie jest bezpatny i wymaga tylko podpisania przez Rodzica deklaracji zgody.


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl