bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


   Platforma edukacyjna eTwinning

 

     

 

 

W zwizku z realizacj programu unijnego Erasmus plus finansowanego przez POWER o nazwie „Rozwój nauczycieli drog rozwoju ucznia” w naszej szkole odbywa si szereg ciekawych dziaa. Uczestniczcy w projekcie nauczyciele wraz z uczniami wykorzystali dostpne na platformie eTwinning Live narzdzia, aby nawiza wspóprac ze szkoami z innych krajów.

Pod nazw eTwinning kryje si edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkoach europejskich.

 eTwinning to platforma, dziki której uczniowie i nauczyciele wykorzystuj Internet we wspópracy ponad granicami. Wspódziaaj, wymieniaj si informacjami i materiaami do nauki, nawizuj wspóprac. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych moliwoci oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia si na Europ.

W ramach pracy na platformie nasi nauczyciele podejmowali rónorodne projekty, samodzielnie planujc i realizujc wasne pomysy lub wczajc si w przedsiwzicia nauczycieli z zagranicy.

W ramach midzynarodowej wspópracy nasi nauczyciele zrealizowali wraz z uczniami nastpujce projekty:

 • Temat: „Dzielenie si boonarodzeniowymi tradycjami” (Joanna Syguda, Beata Szaflik-Sprung)

Cele projektu:

 • Baw si, dzielc róne witeczne tradycje midzy krajami. 
 • Odkryj znaczenie jzyka angielskiego jako rodka komunikacji. 
 • Ucz si angielskiego poprzez sztuk i muzyk oraz technologie komputerowe,

Kraje realizujce projekt: Malta, Turcja, Rumunia, Hiszpania, Finlandia, Sowacja, Grecja

 

 • Temat: „Christmas traditions and Christmast cards” (Marta Dziadak)

Celem projektu byo, aby kady uczestnik wysya na Twinspace zdjcie swojej klasy. Nastpnie uczniowie z kadego kraju przygotowali kartki witeczne z opisem tradycji witecznych: tego, co robi i jedz w Wigili oraz jak wituj Boe Narodzenie. Uczniowie wymieniali si take zdjciami witecznie udekorowanych miast, jak równie jarmarków witecznych, organizowanych w szkole. Posumowaniem by quiz na Kahoot dla szkó partnerskich, sprawdzajcy czego uczniowie nauczyli si o tradycjach witecznych innych narodów.

Kraje uczestniczce w projekcie to Belgia, Czechy, Wochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Hiszpania i Turcja.

 

Cele projektu: Gównym celem bya wymiana midzykulturowa. Dzieci odkryway inne kraje i otrzymyway witeczne yczenia od nowych przyjació. Wane byo,
aby samodzielnie wykona kartki witeczne oraz uoy i napisa yczenia. Dzieci rozwijay sownictwo we wasnym jzyku i poznaway angielskie zawizane z yczeniami, witami Boego Narodzenia i Nowym Rokiem.

Projekt opiera si na wymianie kartek witecznych midzy rónymi szkoami. Uczniowie tworzyli rcznie robione kartki witeczne, które zawieray yczenia witeczne
w jzyku narodowym i angielskim. Na platformie Twinspace zamieszczano zdjcia uczestników, prezentacje dotyczce pracy nad kartkami czy tradycjami zwizanymi z okresem witecznym.

Uczestnicy projektu:

Republika Czeska, Litwa, Grecja, Macedonia

 

 • Temat: „Specjal Christmas Cards” (Halina Bednarowicz i Monika Gondek- Chmieliska)

Celem projektu byo:

 • Poprawia umiejtnoci mówienia i pisania w jzyku angielskim,
 • Zwikszenie wiedzy o hiszpaskim malarzu Salwadorze Dali oraz polskim twórcy Józefie Mehofferze,
 • Zwikszenie wiadomoci innej kultury,
 • Wymiana kartek witecznych.

Uczestnicy projektu:

Hiszpania

 

 • Temat: „ Our Christmas Holiday Traditions” (Edyta Badura, Halina Kaczmarek)

Cele:

 • Uczniowie dzielili si tradycjami witecznymi w celu poszerzenia wiedzy na temat rónorodnoci kulturowej, poprzez kartki witeczne i w wirtualnej przestrze TwinSpace, w których zostay udostpniane zdjcia.

W projekcie uczestniczyli uczniowie z Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Woch, Rumunii.

 

 • Temat: „X-mas cards" (Agnieszka Stawowska)

Cele:

 • Uczniowie dzielili si tradycjami witecznymi w celu poszerzenia wiedzy na temat rónorodnoci kulturowej,
 • Trening umiejtnoci pisania w jzyku angielskim,
 • Wymiana kartek witecznych

W listach dzieci przedstawiay si i pisay o witecznych zwyczajach w swoim kraju. Kade dziecko pisao do kolegi ze szkoy w Austrii i otrzymao tez od niego list z kartka.

 

 • Temat: Cards and calendars (Marek Reich)

 

Gównym celem projektu byo stworzenie dla uczniów szansy doskonalenia umiejtnoci w zakresie jzyka angielskiego, tworzenia witecznych kartek, kalendarzy
i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspópracy z uczniami z caej Europy.

 

 • Temat: Miejsce, w którym mieszkam jest moim domem" (Katarzyna Ksiko).

 

Cele projektu:

 • Uczniowie bd bardziej wiadome innych kultur, jzyków i krajów.
 • Uczestnicy bd mieli okazj pozna nowych zagranicznych znajomych i nawiza z nimi relacje.
 • Uczniowie bd mogli poszerzy swoje umiejtnoci jzykowe poprzez tworzenie opowiada na pimie.

 

To nie wszystkie projekty realizowane przez naszych nauczycieli wraz z naszymi uczniami. Pozytywne dowiadczenia, moliwo poszerzenia oferty edukacyjnej dla naszych uczniów, dostpno szerokiej bazy do prowadzenia wymiany z placówkami zagranicznymi, to tylko niektóre z motywów do kontynuowania i rozwijania wspópracy w ramach eTwinning.


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl