bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


   PROJEKT ERASMUS PLUS 

 

     

Szkoa Podstawowa nr 2 w witochowicach

realizuje projekt:

„Rozwój nauczycieli drog rozwoju ucznia”

dofinansowany z Funduszy Europejskich
w porozumieniu z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER )

 

PROJEKT ERASMUS PLUS  REALIZOWANEGO PRZEZ SZKO  W LATACH 2017-2019.

 

          Projekt o nazwie „Rozwój nauczycieli drog rozwoju ucznia” jest realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus plus, w sektorze Edukacja szkolna: Mobilno kadry edukacji szkolnej. Projekt ten rozpocznie si 1 padziernika 2017 roku a zakoczy 30 wrzenia 2019 roku. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 48050,00 EURO tj206927,33 PLN  dofinansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER 2014-2020 ) We wszystkie dziaania bdzie zaangaowanych jedenastu nauczycieli rónych przedmiotów. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Ksiko-nauczyciel jzyka angielskiego.

         Gównym celem projektu jest zdobycie umiejtnoci posugiwania si jzykiem angielskim przez nauczycieli w stopniu wystarczajcym do tego, aby wprowadzi w szkole metod CLIL (Content and Language Integrated Learning), która polega na nauczaniu dzieci innych przedmiotów takich jak nauczanie zintegrowane, informatyka, matematyka równie w jzyku angielskim. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego ksztacenia i rozwoju uczniów w wielu dziedzinach. Zaley nam, aby po wprowadzeniu metody CLIL uczniowie podnieli swoje kompetencje w zakresie uczenia si jzyka angielskiego, ale równie, aby nauczyciele otworzyli si na wspóprac ze szkoami zagranicznymi poprzez realizacj projektów przedmiotowych eTwinning a w przyszoci realizowali i wczali si aktywnie do dziaa w ramach Akcji Modzie Erasmus plus, któr mamy zamiar podj.

        W ramach opisywanego projektu odbyy si dwie mobilnoci oraz praca nauczycieli na midzynarodowej platformie edukacyjnej eTwinning.

Pierwsza mobilno to wyjazd na Malt w celu zrealizowania kursu jzykowego, a druga do Wielkiej Brytanii, w celu zapoznania si z metod CLIL, która ma by wdroona w pracy z naszymi uczniami.

Obydwa wyjazdy szkoleniowe nauczycieli to typowe kursy jzykowe, w midzynarodowych grupach,  z praktycznymi i metodycznymi wskazówkami do pracy z dziemi. Dodatkowym celem wyjazdu do Manchesteru w Wielkiej Brytanii byo poznanie metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) polegajcej na zintegrowaniu ksztacenia przedmiotowo-jzykowego, czyli wykorzystaniu drugiego jzyka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego jzyka. Poprzez stosowanie zintegrowanego ksztacenia przedmiotowo-jzykowego realizujemy nastpujce cele:

  • rozwijamy i udoskonalamy kompetencje uczniów w posugiwaniu si jzykiem angielskim,
  • zwikszamy wród uczniów wiadomo jzyka, zarówno polskiego jak i angielskiego,
  • zapewniamy uczniom dostp do specjalistycznego (w zalenoci od przedmiotu) sownictwa angielskiego,
  • rozwijamy wiadomo i wraliwo midzykulturow, poszerzamy wiedz o innych krajach, przygotowujemy dzieci do ycia w wielojzycznym i wielokulturowym wiecie,
  • przyczyniamy si do zwikszania efektywnoci nauki angielskiego, co daje w przyszoci szanse swobodnej edukacji za granic oraz uatrakcyjnia perspektywy pracy zawodowej,

 

Praca z platform eTwinning to nowy obszar w pracy naszych nauczycieli, sucy do poznawania pracy nauczycieli z caego wiata,  nawizywania wspópracy z nimi, wymiany dowiadcze, wymiany dobrych praktyk, nawizywania nowych znajomoci wzbogacajcych nasz warsztat pracy, a tym samym warsztat pracy naszych uczniów.


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl