bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

W naszej szkole Pedagog i Psycholog oprócz tego, e realizuj zadania statutowe szkoy, cile wspópracuj i dziel swoje obowizki zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Pedagog to osoba, która zajmuje si uczniami majcymi trudnoci w nauce. Trudnoci w nauce to pierwszy sygna, e naley uczniowi pomóc. Zadaniem pedagoga jest znale przyczyn i pomóc uczniowi uczy si, a przez to rozwija, na miar swoich moliwoci. Nasz pedagog bardzo uwanie obserwuje i sucha dzieci. To wane, aby zaj si problemem, kiedy jest jeszcze may. Im póniej to si stanie, tym trudnoci s wiksze i duej trwa praca.

Pedagog czsto pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i dofinansowania do podrczników to jej zakres dziaania.

 

Psycholog to osoba, która pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwizywaniu problemów w relacjach z rówienikami, czyli kiedy dzieje si co zego mona zwróci si do niej po pomoc. Trudne zachowania to takie zachowania, które czsto przeszkadzaj si uczy, lub powoduj konflikty z kolegami i koleankami. W sytuacji kiedy ucze ma takie problemy psycholog je diagnozuje i stara si pomóc. Jeli jest taka potrzeba kieruje dziecko i jego rodziców do specjalistów.

Psycholog szkolny zajmuje si diagnozowaniem zdolnoci u uczniów. Wtedy, w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami pomaga rozwija te zdolnoci, w szkole, a czasem poza szko. Psycholog, czsto wspópracuje z rodzin dziecka. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to wana cz jej pracy.

 

Zarówno Pedagog i Psycholog  cile wspópracuj z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to wanie nauczyciele pierwsi zauwaaj problem i wtedy razem staraj si pomóc. Czasem jest tak, ze uczniowi trudno jest si porozumie z jakim nauczycielem. Wtedy razem staramy si znale jakie rozwizanie. Czsto wykorzystujemy metod mediacji.

 

Nasi Pedagog i Psycholog  staraj si motywowa uczniów do nauki i aktywnoci w klasie i szkole. „Asy dla kadej klasy” to ich autorski pomys. To bardzo wane, aby uczniowie lubili swoja szko, czuli si tam bezpiecznie, aby uczyli si wspódziaa w grupie, realizowa ciekawe pomysy

 

Problem

Pedagog

Psycholog

Pomoc w zaadoptowaniu si do szkoy

X

X

Trudnoci z nauk

X

X

Konflikty z rówienikami

X

X

Problemy z zachowaniem

X

X

„Asy da kadej klasy”

X

X

Stypendia i dofinansowania do podrczników

X

 

Trudnoci w porozumieniu si na nauczycielem

X

X

Diagnoza zdolnoci

 

X

Mediacje

X

X

Lki i obawy

X

X

Pomysy, marzenia

X

X

:)

:)

:)

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl