bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

Rekrutacja 2020/2021

 

Dokumenty do pobrania (format *.pdf) 

Dokumenty do pobrania (format *.docx) 

KOMUNIKAT NR 2

 

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZDU OWIATY

W WITOCHOWICACH W SPRAWIE KRYTERIÓW I TERMINÓW POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTPOWANIA UZUPENIAJCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021, A TAKE TERMINÓW SKADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW SPORTOWYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW DWUJZYCZNYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH

 

KRYTERIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJCE ICH SPENIENIE WYNIKAJCE Z ART.133, UST. 2 i 3 USTAWY PRAWO OWIATOWE OBOWIZUJCE W POSTPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNEJ
SZKOY PODSTAWOWEJ

OKRELONE UCHWA NR XXXVII/309/17 RADY MIEJSKIEJ
W WITOCHOWICACH Z DNIA 31 MAJA 2017 R.

 

Kryteria obowizujce w postpowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoy podstawowej przy przyjciu kandydatów zamieszkaych poza obwodem wraz z odpowiadajc im liczb punktów oraz dokumentami niezbdnymi do ich potwierdzenia.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przeliczania punktów

Dokumenty niezbdne do potwierdzenia kryterium

1.

Do szkoy uczszcza rodzestwo kandydata.

25 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyjcie dziecka do szkoy.

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje si w obwodzie szkoy.

20 punktów

Zawiadczenie z zakadu pracy o miejscu zatrudnienia, w przypadku samozatrudnienia owiadczenie o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.

3.

Inni opiekunowie kandydata zamieszkuj
w obwodzie szkoy.

15 punktów

Owiadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania innych opiekunów.

4.

Kandydat posiada orzeczenie

o potrzebie  ksztacenia specjalnego.

10 punktów

Aktualne orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn.

5.

Rodzic kandydata jest absolwentem szkoy.

5 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyjcie dziecka do szkoy.

 

 

TERMINY POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTPOWANIA UZUPENIAJCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021, A TAKE TERMINY SKADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW SPORTOWYCH SZKÓ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAÓW DWUJZYCZNYCH  SZKÓ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynnoci

Terminy

Postpowanie rekrutacyjne

Postpowanie uzupeniajce

1.

Zgaszanie dzieci zamieszkaych
w obwodzie szkoy podstawowej.

od 02.03.2020 r.           do 30.04.2020 r.

-----------------------

2.

Zoenie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyjcie do szkoy podstawowej wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 02.03.2020 r.           do 30.04.2020 r.

 

od 08.07.2020 r.

do 13.07.2020 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawnoci fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo owiatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pón. zm.).

Dotyczy kandydatów ubiegajcych si o przyjcie  do oddziau sportowego.

Uwaga.

Do próby sprawnoci fizycznej przystpuj ci kandydaci, którzy posiadaj bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

od 04.05.2020 r.           do 14.05.2020 r.

 

od 15.07.2020 r.

do 17.07.2020 r.

4.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji jzykowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo owiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z pón. zm.).

Dotyczy kandydatów ubiegajcych si o przyjcie  do oddziau dwujzycznego klasy VII szkoy podstawowej.

od 04.05.2020 r.           do 14.05.2020 r.

od 15.07.2020 r.

do 17.07.2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wniosków o przyjcie do szkoy podstawowej i dokumentów potwierdzajcych spenianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 15.05.2020 r.

do 18.05.2020 r.

 

20.07.2020 r

6.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25.05.2020 r.

21.07.2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia w postaci pisemnego owiadczenia.

od 25.05.2020 r.           do 01.06.2020 r.

od 21.07.2020 r.

do 24.07.2020 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatów przyjtych i kandydatów nieprzyjtych.

10.06.2020 r.

27 lipca 2020 r.

9.

Skadanie wniosków o sporzdzenie  uzasadnienia odmowy przyjcia, przygotowanie i wydanie uzasadnie odmowy przyjcia, skadanie do dyrektora odwoa od rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnicie przez dyrektora odwoania od rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej.

W terminie okrelonym w art. 158 ust. 6 - 10 ustawy Prawo owiatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.  1148 z pón. zm.) 

 

 

 

 


 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl