bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
ietlica Szkolna
 
Jest integraln i nie zast眕ion cz甓ci systemu wychowania szkolnego, która w racjonalny sposób organizuje dzieciom czas wolny przed i po lekcjach.

 

„Najlepsz 秝ietlic dwójka ma 
Ka縟y j tutaj dobrze zna
Najlepiej 秝ietliki j poznaj
Które przychodz tu.”

Nasza 秝ietlica pracuje od godziny 6:30 do 16:00

 

W roku szkolnym 2018/19 opiek nad dzie鎚i sprawuj wychowawcy:

 

 • mgr Katarzyna Mokracka - kierownik 秝ietlicy szkolnej 
 • mgr Anna i阾y - wychowawca 秝ietlicy szkolnej 
 • mgr Agnieszka Krupa-Jele - wychowawca 秝ietlicy szkolnej 

Nasza 秝ietlica jest miejscem , w którym dzieci mog mi硂, przyjemnie i po縴tecznie sp阣zi czas.

Posiadamy bogat ofert zaj赕, z których ka縟y mo縠 wybra co dla siebie.

Odbywaj si zaj阠ia:

 • bajkowo-czytelnicze
 • plastyczne
 • matematyczne
 • gry i zabawy z ortografi
 • muzyczno-ruchowe
 • sportowe
 • zagadki, rebusy, szarady
 • komputerowe
 • kreatywne
 • ietlicowy Klub Origami
 • Klub Mi硂秐ików Zwierz眛
 • Klub Filmowy

 

Organizujemy konkursy wewn眛rz 秝ietlicowe, ale tak縠 w潮czamy si w konkursy mi阣zy秝ietlicowe w naszym mie禼ie. Ponadto prowadzimy cykl zaj赕 z zakresu kultury osobistej, nawyków 縴cia codziennego, wspó硃racy w grupie, kultury zdrowotnej, higieny i bezpiecze駍twa. 
Obchodzimy 秝i阾a kalendarzowe oraz 秝ietlicowe.
Staramy si s硊cha i obserwowa naszych 秝ietlików, aby móc organizowa zaj阠ia zgodnie z ich uzdolnieniami, ch阠iami.
Bierzemy udzia w uroczysto禼iach oraz imprezach oraz akcjach organizowanych  w szkole.
Stwarzamy uczniom warunki do odrabiania prac domowych.
Dbamy o dobr atmosfer i integracj uczniów dzi阫i 秝ietlicowemu sejmikowi, gdzie co tydzie rozmawiamy o naszych rado禼iach i problemach.
Mamy 秝ietlicow poczt, dzi阫i której uczymy si pisa listy, cierpliwie czeka na odpowied, sprawia komu rado舵.
Wspó硃racujemy z Wychowawcami klas, Pedagogiem, Psychologiem i Logoped szkolnym w celu doskonalenia naszych dzia砤, które jak najlepiej s硊縴 maj  wychowankom 秝ietlicy szkolnej.

 

Uczniowie mog korzysta ze stoówki szkolnej,
gdzie wydawane s obiady w godzinach 12:00 do 15:00
 
 
 
 
WYDARZENIA NA IETLICY mo縩a 秎edzi na 秝ietlicowej stronie na portalu facebook

https://www.facebook.com/nasza.swietlica.1234

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl