bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

    

 

 

 

 

 

Zdrowie to nasza dewiza!

 

 

 

Zdrowie jest stanem ciaa, umysu i ducha.

 

 

Chcesz by zdrowym wicz ciao, usprawniaj umys, pogbiaj ducha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent Szkoy Podstawowej nr 2 w witochowicach

 

 

 

 

 

 

umie:

 

 

 

√  zdobywa samodzielnie wiedz,

 

√  kulturalnie zachowywa si w rónych miejscach i sytuacjach, 

 

 

 

√  odrónia dobro od za

 

 

 

√  dba o zdrowie wasne i innych,

 

 

 

√   radzi sobie w codziennych sytuacjach yciowych,

 

 

 

√  zna przynajmniej jeden jzyk obcy,

 

 

 

√  umie organizowa sobie czas wolny

 

 

 

 

 

 

posiada:

 

 

 

√  rozlegy zasób wiedzy i jest dobrze przygotowany do dalszej nauki,

 

 

 

√  umiejtno radzenia sobie w trudnych sytuacjach yciowych,

 

 

 

√  umiejtno aktywnego spdzania wolnego czasu

 

 

 

 

 

 

potrafi:

 

 

 

√  posugiwa si komputerem i Internetem,

 

 

 

√  czynnie uczestniczy w yciu kulturalnym i spoecznym,

 

 

 

√  potrafi osign stan dobrego samopoczucia fizycznego,

 

 

 

√  kultywowa tradycje rodzinne, regionalne i narodowe,

 

 

√  potrafi bra odpowiedzialno za swoje ycie i zdrowie.
 

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl